Procedury bezpieczeństwa SARS-CoV-2

Procedury bezpieczeństwa SARS-CoV-2

 WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

oraz zasady postępowania obowiązujące na terenie MOS nr 8
od 1 września 2020 r.

Wszyscy pracownicy zobowiązani zostają do:

 • przychodzenia do pracy tylko, gdy stan ich zdrowia jest dobry; gdy był kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, bądź w domu przebywają osoby poddane kwarantannie lub izolacji należy zostać w domu i powiadomić niezwłocznie dyrektora;
 • zachowania w pracy szczególnych zasad bezpieczeństwa, mycia
  i dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu, zachowania bezpiecznej odległości od innych pracowników, stosowania środków ochrony osobistej, jeżeli wymagają tego okoliczności;
 • zwracania uwagi na dostępność płynu do dezynfekcji i niezwłocznym zgłaszaniu konieczności ich uzupełnienia;

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika bądź wychowanka:

 • jeżeli pracownik bądź wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej zostanie niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego pomieszczeniu, każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby;
 • w przypadku, kiedy stan zdrowia osoby dorosłej nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, pozostaje ona w pokoju
  do czasu skorzystania z teleporady medycznej, po czym udaje się do domu indywidualnym środkiem transportu;
 • w przypadku, kiedy stan zdrowia dziecka nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, pozostaje ono w pokoju/ izolatce do czasu przyjazdu rodziców, którzy decydują, czy korzystają
  z teleporady medycznej na miejscu, czy bezpośrednio zabierają dziecko indywidualnym środkiem transportu, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia/ wychowanka przez lekarza;
 • w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/ wychowanka wzywamy niezwłocznie pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod nr 999 lub 112, aby przewieźć daną osobę do najbliższego oddziału zakaźnego,
  a o zaistniałej sytuacji powiadamiamy właściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny;
 • niezwłocznie zostanie przygotowana lista osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie celem przekazania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzącej dochodzenie epidemiologiczne;
 • cały obszar, w którym poruszał się pracownik/ wychowanek zostanie gruntownie zdezynfekowany;
 • w przypadku indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorące pod uwagę zaistniały przypadek, jeżeli zalecenia sanepidu przekazane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności zostanie sporządzona notatka lub protokół;
 • o zaistniałej sytuacji dyrektor ponadto powiadamia niezwłocznie Biuro Edukacji oraz Kuratorium Oświaty. Biuro Edukacji należy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji.

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Ośrodka:

 • dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z Biurem Edukacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki, zmianie,modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01 – 864 Warszawa kontakt: infolinia ws. Kwarantanny i zdrowia – 222 500 115, numer informacyjny czynny w godz. 8.00-16.00 – 22 32 58 958, kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900, adres email: koronawirus@pssewawa.pl
 • dyrektor o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ ucznia/ wychowanka informuje Biuro Edukacji i kuratora oświaty zgodnie z ustalonym schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty;

Wychowawcy zobowiązani zostają do:

 • przychodzenia do pracy tylko, gdy stan ich zdrowia jest dobry; gdy był kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, bądź w domu przebywają osoby poddane kwarantannie lub izolacji należy zostać w domu i powiadomić niezwłocznie dyrektora ewentualnie kierownika internatu;
 • zachowania w pracy szczególnych zasad bezpieczeństwa, mycia
  i dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu, zachowania bezpiecznej odległości od wychowanków i innych pracowników, stosowania środków ochrony osobistej, jeżeli wymagają tego okoliczności;
 • wyjaśnienia wychowankom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone, przy przyjęciu do placówki należy zmierzyć obowiązkowo wychowankowi temperaturę, w przypadku podwyższonej niezwłocznie odesłać go do domu;
 • ograniczenia wyjść poza teren placówki, wychowankowie, pod nadzorem wychowawcy, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki boisk;
 • w miarę możliwości dostosowanie warunków prowadzenia zajęć
  do obecnej sytuacji, zwracania uwagi na dostępność płynu do dezynfekcji
  i niezwłocznym zgłaszaniu konieczności ich uzupełnienia;
 • sprawowania opieki nad wychowankami zgodnie z wytycznymi i dbania, aby dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości
  z wychowankami z innych grup;
 • jeżeli do organizacji zajęć wykorzystane zostaną przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować;
 • wietrzenia pomieszczeń, w których organizowane będą zajęcia i w których przebywają wychowankowie, dezynfekowania grupy po godz. 21.
 • zwracania uwagi, aby wychowankowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
  z zajęć na świeżym powietrzu;
 • unikania organizacji większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu, ograniczanie opuszania swoich grup przez wychowanków i korzystania z przestrzeni wspólnych, zachowania bezpiecznej odległości od innych osób oraz dopilnowania tego dystansu wśród wychowanków.

Rodzice/ opiekunowie prawni wychowanków zobowiązani zostają:

 • przyprowadzać bądź przysyłać do Ośrodka dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. Przez objawy rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problem z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu. Na miejscu dziecku zostanie zmierzona temperatura;
 • do nieposyłania dziecka do Ośrodka, jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a po zakończeniu odbycia kwarantanny rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi oświadczenie, że wszyscy domownicy zostali wyleczeni i pozostają zdrowi
 • podczas drogi do i z placówki do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust oraz dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów; dziecko obowiązkowo ma mieć swój bidon osobisty,
 • po wejściu do placówki do dezynfekcji dłoni i konieczności osłony ust oraz nosa i przebywania w wyznaczonym miejscu przy zachowaniu dystansu społecznego – hol przy świetlicy;
 • do natychmiastowego odbierania telefonu z placówki, bądź w przypadku niemożliwości odbioru bez zbędnej zwłoki do kontaktu z placówką oraz na wezwanie z placówki do natychmiastowego odbioru dziecka.

                                                                       

ZASADY POSTĘPOWANIA i ORGANIZACJA PRACY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII nr 8 W WARSZAWIE od 1 września 2020 r.

Procedury postępowania wychowanków w internacie:

 • wychowankowie mogą powrócić do internatu tylko, gdy stan ich zdrowia jest dobry; gdy był kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, bądź w domu przebywają osoby poddane kwarantannie lub izolacji należy zostać w domu i rodzice/ opiekunowie zobowiązani zostają do niezwłocznego powiadomienia dyrektora o tym fakcie,
 • wychowankowie do Ośrodka wchodzą wejściem od strony internatu po zdezynfekowaniu dłoni. Rodzice mogą jedynie przebywać w części wspólnej przy świetlicy. Zakaz wchodzenia rodziców do grup wychowawczych i przemieszczania się po Ośrodku,
 • zakaz wchodzenia i wychodzenia przez wychowanków od strony wejścia głównego,
 • każdy wychowanek przybywający do Ośrodka będzie poddany procedurze mierzenia temperatury zgodnie z instrukcją bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym i odnotowania tego faktu w rejestrze wychowanków wchodzących, temperatura będzie mierzona przy użyciu termometru bezdotykowego – w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury lub zaobserwowania u dziecka objawów choroby zwłaszcza kaszel, katar – dziecko nie zostanie przyjęte do Ośrodka, rodzic/ opiekun prawny zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany,
 • przy wejściu do Ośrodka oraz grup będą znajdowały się płyny
  do dezynfekcji rąk, każdorazowo wychowankowie są zobowiązani do dezynfekcji dłoni,
 • ośrodek jest wyposażony w sprzęt i środki do wykonywania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków,
 • wychowankowie na terenie internatu przebywają w swoich grupach wychowawczych oraz powinni starać się zachować dystans, dbać
  o czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne,
 • wychowankowie mają obowiązek przechowywać swoje rzeczy osobiste
  w tym odzież wierzchnią w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim;
 • wychowankowie mogą korzystać z terenów rekreacyjnych i boiska oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie Ośrodka, przy zachowaniu
  w miarę możliwości zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają,
 • zostają wprowadzone ograniczenia przebywania w placówce osób
  z zewnątrz,
 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk będą umieszczone
  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk;
 • zostaje wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), na konieczności odizolowania wychowanka w sytuacji podejrzenia zarażenia (izolatka gr IV).
 • zostaje wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), na konieczność odizolowania pracownika w sytuacji podejrzenia zarażenia (pomieszczenie socjalne).
 • blok żywieniowy będzie przygotowywał posiłki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności; zagwarantowane będzie bezpieczne spożywanie posiłków, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O
 • posiłki będą wydawane w następujący sposób: śniadania i kolacje gr. I kuchcikowo; śniadania i kolacje gr. II, III, IV wchodzą na stołówkę
  w odstępach czasowych, niewolno przemieszczać się po stołówce, porcje śniadaniowe spożywane są w wyznaczonym miejscu, po skończonym posiłku opuszczając stołówkę należy odstawić naczynia na wózek. Do dyżurów na stołówce zostają oddelegowani pojedynczo wychowankowie kl. VII, którzy swoje dyżury będą pełnili przy śniadaniu od godz. 7.00, a przy kolacji od godz. 17.30 obowiązkowo zakrywając usta i nos oraz posiadając rękawiczki jednorazowe. Listę wychowanków z terminami dyżurów ustala kierownik internatu i przekazuje do grup wychowawczych, w przerwie śniadaniowej klasa V spożywa zupę w kuchcikowie, natomiast kl. IV, VI i VII wchodzą na stołówkę w odstępach czasowych, niewolno przemieszczać się po stołówce, porcje obiadowe spożywane są w wyznaczonym miejscu, po skończonym posiłku opuszczając stołówkę należy odstawić naczynia na wózek, II danie będzie wydawane poszczególnym klasom po zakończonych lekcjach, wychowankowie z zachowaniem dystansu będą odbierali porcje obiadową wraz ze sztućcami z okienka. Napoje podawane do posiłków będą wyłącznie w kubkach, dostęp do napojów poza czasem podawania posiłków, będzie tylko przy okienku kuchennym do osobistego bidonu.

Procedury postępowania uczniów w szkole:

 • uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko, gdy stan ich zdrowia jest dobry;
 • zbiórki do szkoły odbywają się w następujący sposób uczniowie kl. VII przy świetlicy w internacie, uczniowie kl. VI w holu przy stołówce, uczniowie kl. IV i V przy swoich wyznaczonych salach lekcyjnych. Wyznaczony wychowawca dyżurny po przeliczeniu stanu osobowego wychowanków przekazuje ich pod opiekę nauczycieli, po zakończeniu lekcji
  w wyznaczonych miejscach poszczególne klasy czekają na przekazanie ich pod opiekę wychowawców;
 • zostają wyznaczone stałe sale dla poszczególnych klas i tak kl. IV pracownia polonistyczna, kl. V pracownia matematyczno – biologiczna,
  VI pracownia przyrodniczo – historyczna, pracownia języka angielskiego z uwagi na niewystarczający metraż do zachowania dystansu zostaje tymczasowo wyłączona z użytkowania, kl. VII świetlica w internacie, wszystkie sale lekcyjne po każdych zajęciach będą wietrzone;
 • przerwy lekcyjne poszczególne klasy pod opieką wyznaczonych nauczycieli spędzają w wyznaczonym miejscu kl. IV i V hol szkolny, kl. VI hol przy stołówce i kl. VII hol przy świetlicy, za zgodą i pod opieką nauczyciela dyżurującego dopuszcza się przebywanie w czasie przerwy na świeżym powietrzu z zastrzeżeniem kl. IV i V wyjściem od strony szkoły, kl. VI wyjściem głównym przed budynkiem oraz kl. VII wyjściem od strony internatu;
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które będą znajdowały
  w wyznaczonych klasach, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
 • podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
  i zastąpić je innymi formami. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni, w przypadku korzystania z sali gimnastycznej będzie w niej przebywała jedna grupa. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte
  i zdezynfekowane;
 • korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe na określonych warunkach z uwzględnieniem dwudniowego okresu kwarantanny na książki;
 • zostaje wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), na konieczność odizolowania ucznia
  w sytuacji podejrzenia zarażenia (izolatka w części administracyjnej);
 • istnieje możliwość wyłączenia funkcjonowania szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkole.

Nauczyciele zobowiązani zostają do:

 • przychodzenia do pracy tylko, gdy stan ich zdrowia jest dobry; gdy był kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, bądź w domu przebywają osoby poddane kwarantannie lub izolacji należy zostać w domu i powiadomić niezwłocznie dyrektora ewentualnie kierownika internatu;
 • zachowania w pracy szczególnych zasad bezpieczeństwa, mycia
  i dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu, zachowania bezpiecznej odległości od uczniów i innych pracowników, stosowania środków ochrony osobistej, jeżeli wymagają tego okoliczności;
 • sprawdzenia warunków do prowadzenia zajęć, zwracania uwagi na dostępność płynu do dezynfekcji i niezwłocznym zgłaszaniu konieczności ich uzupełnienia;
 • sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przerw zgodnie z wytycznymi i dbania, aby dzieci z jednej klasy nie przebywały w bliskiej odległości
  z uczniami z drugiej klasy;
 • wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, dbania by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozowniku z płynem; dbania oto, aby uczniowie w ramach klasy nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy trzymali na przypisanej ławce;
 • ograniczenia wyjść poza teren placówki, uczniowie pod nadzorem nauczyciela, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki boisk;

 

Kierownik administracyjny prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, sal internatowych, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu prowadzona jest „Karta monitorowania codziennych prac porządkowych”.

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone zostały plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje.

Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację ”Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

 

W sytuacji wystąpienia na terenie placówki ogniska zakażenia dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów/ wychowanków. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy wychowawczej, oddziału klasy lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu