Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 8

  1. Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka na wniosek Zespołu ds. Rekrutacji, który podejmuje decyzje o przyjęciu wychowanka po analizie dokumentacji, przeprowadzonych rozmowach wstępnych z kandydatem na wychowanka i rodzicami/opiekunami prawnymi oraz konsultacji psychologiczno-pedagogicznej.
    Zespół ds. Rekrutacji w skład którego wchodzi Dyrektor, bądź osoba przez niego upoważniona, pedagog, psycholog, kierownik internatu zastrzega sobie możliwość prowadzenia etapowej rekrutacji, jak również wskazania terminu rekrutacji na nowy rok szkolny. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z terenu m. st. Warszawy.
  2. Dzieci i młodzież mieszkające poza terenem m. st. Warszawy, przyjmowane są dodatkowo na podstawie skierowania z Biura Edukacji m. st. Warszawy, po wcześniejszym złożeniu przez ich rodziców/opiekunów prawnych wniosku w macierzystym Starostwie, które kieruje dziecko do powiatu warszawskiego, o ile nie posiada na swoim terenie odpowiedniej placówki, bądź w placówce tego typu brak miejsc.
  3. Decyzja o odmowie przyjęcia wychowanka, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych sporządzana jest w formie pisemnej.
  4. Do Ośrodka dzieci przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 16:00, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęcie może nastąpić w godzinach popołudniowych.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się od dnia 1 maja 2019 r.
i będzie trwała do dnia 5 lipca 2019 r.
Rekrutacja uzupełniającą w przypadku wolnych miejsc od dnia 21 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu