Psycholog

PSYCHOLODZY W OŚRODKU – ZAPRASZAJĄ

Naszym celem w pracy psychologa jest otwartość i dostępność dla wszystkich dzieci w przeżywanych przez nich chwilach radości, smutku, złości i obojętności.

Dbanie o atmosferę zaufania, szczerości i spokoju podczas wspólnych rozmów, sprzyja pomocy dziecku w trudnych dla niego momentach. Dzięki tym spotkaniom poznajemy jeszcze lepiej naszych podopiecznych, co daje nam możliwość dostosowania wszelkich oddziaływań do indywidualnych potrzeb poszczególnych dzieci.

Wysłuchanie, zrozumienie, wytłumaczenie, szukanie rozwiązań, wsparcie – tym kierujemy się w naszej pracy.

Robert Bilski & Halina Mieszkowska – Kowalska

Godziny pracy psychologów

p. Halina Mieszkowska – Kowalska

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
 12 – 1612 – 1708 – 12XX

p. Robert Bilski 

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
XXX9 – 178.10 – 14.40

kontakt: r.bilski.mos8@radosc.edu.pl h.mieszkowska@radosc.edu.pl

Psycholog szkolny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.
1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:
a) Prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich potencjalnych możliwości,
b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka,
c) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków i ich rodziców/prawnych opiekunów
d) Systematyczna praca z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej
e) Kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i – w miarę potrzeb – kierowanie do nich podopiecznych Ośrodka
f) Organizacja specjalistycznych zajęć dla wychowanków i kadry w Ośrodku i poza nim
g) Prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywaniu przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń szkolnych a także określeniu kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych jak również opracowaniu prognozy rozwojowej
h) Systematyczny udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego:
– ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w tym w szczególne uzdolnienia,
– określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– tworzenie Indywidualnych Programów Socjoterapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
– określenie planu działań wspierających ucznia,
– analizowanie we współpracy z wychowawcami warunków rozwoju i uczenia się,
– udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,
i) Sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku
j) Współdziałanie w sprawach wychowanków z administracją oświatową, oraz z policją i wymiarem sprawiedliwości
k) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka a w szczególności z odpowiednimi wychowawcami w celu integracji oddziaływań wobec wychowanków
2. Psycholog szkolny prowadzi:
a) dziennik pracy
b) dokumentację uczniów objętych różnymi formami opieki
c) wykaz rozmów zawierających opis problemu i rodzaj udzielonej pomocy

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu