Samorząd

Samorząd Ośrodka na rok szkolny 2018/2019 został wybrany w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Rode

Zastępcy: Oskar Neroj

Członkowie: Anna Kuźniewska, Antoni Napiórkowski, Jakub Klejn, Kacper Zubel, Dominik Postek

Opiekunowie Samorządu:

Pani Marzena Wolska

zastępca Pani Anna Białek

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 8 W WARSZAWIE

Samorząd Wychowanków jest organizacją obejmującą wszystkich podopiecznych Ośrodka, wyrastającą z zainteresowań i potrzeb wychowanków. Celem jego działalności jest kształtowanie wśród wychowanków trwałych nawyków poszanowania zasad moralnych i praw regulujących życie w społeczeństwie, nauka praworządności, nauka odpowiedzialności za siebie, kolegów i Ośrodek. Samorząd Wychowanków jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków. Regulamin Samorządu akceptuje prawa i obowiązki podopiecznych, wynikające m. in. ze Statutu Ośrodka. Samorząd jest organem Ośrodka współdziałającym z Dyrektorem Ośrodka oraz Radą Pedagogiczną Ośrodka.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
2. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r. poz. 59 – art. 85 ust. 3 i 4).
3. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Warszawie.

ORGANIZACJA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:
1. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka, którzy w głosowaniu powszechnym, równym i tajnym wybierają spośród siebie przedstawicieli klas oraz grup do Rady Samorządu Wychowanków. W skład rady Samorządu Wychowanków wchodzą przewodniczący klas oraz grup.
2. W ramach Samorządu Wychowanków mogą być powoływane różne komisje problemowe.
3. Każda klasa wybiera swój własny samorząd w składzie przewodniczący oraz zastępca.
4. Każda grupa wybiera swoich przedstawicieli w składzie przewodniczący oraz zastępca.
5. W posiedzeniach rady Samorządu Wychowanków biorą udział wszyscy przewodniczący – grup oraz klas z równoprawnym głosem. Jeżeli przewodniczący oraz ich zastępcy są nieobecni grupa/klasa wybiera przedstawiciela na czas zebrania.
6. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu Samorządu wybrane osoby bez prawa głosu.
7. Przewodniczącego Samorządu Wychowanków wybierają podopieczni Ośrodka, w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
8. Liczba kandydatów na przewodniczącego Samorządu jest nieograniczona.
9. Kandydować mogą wszyscy członkowie Samorządu Wychowanków.
10. Każdy kandydat ma prawo prowadzić na terenie Ośrodka swoją kampanię wyborczą, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
11. Organizacją wyborów, ustaleniem i ogłoszeniem terminu składania kandydatur, ogłoszeniem listy kandydatów oraz ustaleniem i ogłoszeniem czasu kampanii wyborczych i dnia wyborów zajmują się Opiekunowie Samorządu Wychowanków.
12. Termin składania kandydatur oraz czas trwania kampanii wyborczej nie powinien być krótszy niż jeden tydzień.
13. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Wychowanków, a kandydat, który uzyskał drugi wynik wyborczy zostaje jego zastępcą.
14. Przewodniczący oraz zastępca Samorządu Wychowanków ma obowiązek przestrzegania norm i zasad obowiązujących w Ośrodku.
15. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Samorządu Wychowanków lub jego zastępcy z zajmowanej funkcji wyborów nie powtarza się. Przewodniczącego Samorządu Wychowanków lub jego zastępcę wskazują spośród siebie pozostali członkowie rady Samorządu Wychowanków w porozumieniu z Opiekunami Samorządu Wychowanków.
16. Przewodniczący Samorządu Wychowanków reprezentuje samorząd wobec innych organów Ośrodka. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego kompetencje przejmuje zastępca przewodniczącego.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:
1. Rada Samorządu Wychowanków reprezentuje wszystkich wychowanków wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Może przedkładać im swoje opinie i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących kolegów i Ośrodka.
2. Samorząd ma prawo zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami.
3. Samorząd może inicjować i organizować różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe, rekreacyjne, turystyczne, wspomagające rozwój intelektualny i fizyczny.
4. Może tworzyć i pomagać organizować zajęcia służące rozwijaniu i zaspokajaniu własnych zainteresowań.
5. Może redagować i wydawać własną gazetkę szkolną lub ośrodkową, pomaga wykonywać okolicznościowe dekoracje i gazetki ścienne w Ośrodku i w grupach.
6. Ma prawo do zapoznania się z umotywowaniem ocen z zachowania i każdego z przedmiotów nauczania – zgłaszać w tym zakresie swoje uwagi i oczekiwać wyjaśnień.
7.Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu, jak również może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8.Podopieczni mają prawo do wyboru opiekuna Samorządu i jego zastępcy.
9. Każdy nauczyciel, wychowawca i pracownik zobowiązany jest do udzielania pomocy i współdziałania z Samorządem Wychowanków.
10. Wszystkie posiedzenia Samorządu Wychowanków są protokołowane.

Uprawnienia OPIEKUNa samorządu:
1.Opiekun Samorządu Wychowanków jest strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów w szkole i praw wychowanków w Ośrodku.
2. Opiekun Samorządu Wychowanków jest edukatorem, dbającym o wiedzę i rozwój umiejętności i talentów wszystkich uczniów i wychowanków.
3. Opiekun Samorządu Wychowanków jest animatorem i koordynatorem działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy uczniów a nie tych narzuconych odgórnie przez Dyrekcję czy wynikających z planu pracy rady pedagogicznej.
4. Opiekun Samorządu Wychowanków jest dla uczniów i wychowanków źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego jak rozwiązywać problemy.
5. Opiekun Samorządu Wychowanków jest źródłem wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i ewentualne wsparcie finansowe.
6. Opiekun Samorządu Wychowanków jest łącznikiem między wychowankami a dyrekcją Ośrodka czy radą pedagogiczną.
7. Opiekun Samorządu Wychowanków jest największym sojusznikiem działań samorządu – docenia, mądrze ocenia pracę samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Samorząd Wychowanków powołuje się na dany rok szkolny.
2. W ciągu trwania kadencji Rada Samorządu Wychowanków ma prawo dokonywać zmian osobowych w swoim składzie. Członkowie nie mogą być jednak odwoływani przed upływem terminu zwołania kolejnego posiedzenia Samorządu Wychowanków.
3. Rada Samorządu Wychowanków może opracować na dany rok szkolny własny plan pracy, który zamieszcza w książce protokołów działalności samorządowej. Plan pracy może zawierać: zadania i sposób ich realizacji, osoby odpowiedzialne za jego realizację, termin realizacji zadań oraz uwagi.
4. Dwa razy w roku szkolnym (na półrocze oraz na koniec roku szkolnego) podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej opiekun Samorządu Wychowanków składa sprawozdanie z działalności Samorządu U Wychowanków.
5.Samorząd zbiera się jeden raz w miesiącu.
6.Samorząd podejmuje decyzje podczas spotkań z Opiekunem.
7.W Księdze Samorządu znajdą się protokoły z posiedzenia Samorządu oraz wnioski, opinie, decyzje oraz inicjatywy Samorządu.
8.Samorząd podejmuje decyzje większością głosów przewagą ponad trzech głosów.
9.Gdy członkowie samorządu są wyznaczeni do pracy korekcyjnej, na czas spotkania Samorządu, są zwolnieni z korekcji. Są tym samym zobowiązani do odrobienia zajęć korekcyjnych w najbliższym terminie.
10.Wnioski i opinie Samorządu muszą być zgodne z Regulaminem i Statutem Ośrodka oraz innymi przepisami regulującymi jego pracę.
11.Spotkanie Samorządu zwołują Opiekunowie lub przewodniczący Samorządu.

 

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu